הסבה לרישיון ישראלי / ולידציה (Validation)

באופן עקרוני יש אפשרות להסב רישיון שעשית מחוץ לישראל ולגייר אותו לרישיון ישראלי.

צריך להבחין בין שתי אופציות שקיימות:

 1. ולידציה (Validation) - אישור שימוש ברישיון טייס זר.
 2. הסבה ממש - גיור של הרישיון וקבלת רישיון (פלסטיק) ישראלי.
ולידציה (Validation)

 

ההגדרה החוקית לעניין הזה קבוע בסעיף 10 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981 ("תקנות הרישיונות"):

10.    (א)  רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה, רשאית רשות הרישוי לאשרם אישור מלא או אישור חלקי בלבד, או לא לאשרם, הכל כמפורט בתקנה זו.
          (ב)  רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה לא יאושרו אלא אם מבקש האישור:

(1)   הוכיח ידע מקצועי בדיני התעופה האזרחית בישראל, בהפעלת כלי טיס ובכלליה, לרבות הנהלים והנוהגים הקשורים בפיקוח על תנועה אוירית ובנהלי חירום, הכל כפי שהורה המנהל;
(2)   הוכיח כושר ביצוע כפי שהורה המנהל;
(3)   מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(4)   עונה על הוראות תקנה 12;
(5)   מדבר ומבין את הלשון העברית או את הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;

(5א) מחזיק רשיון אלחוטאי רדיו טלפון מוגבל שהוצא בישראל;
(6)   היתה הבקשה לרשיון טייס מסחרי - הוכיח נסיון של לפחות מאתיים וחמישים שעות זמן טיסה, ומהן לפחות שלושים שעות בשנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה, או במקום הוכחת שלושים השעות כאמור המציא אישור ממדריך טיס שהמבקש נמצא על ידו כשר וראוי להוכיח כושר ביצוע כאמור בפיסקה (2).
          (ג)   (1)   מחזיק ברשיון טייס פרטי ובו הגדר מכשירים שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו ללא הגדר המכשירים;
(2)   מחזיק ברשיון טייס מסחרי או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו כאילו היה רשיון טייס מסחרי בלבד ללא הגדר מכשירים או הגדר הדרכה;
(3)   על אף האמור בפיסקאות (1) ו-(2), יאושר הגדר מכשירים ברשיון אם עבר המבקש בהצלחה מבחן עיוני בנושא כללי טיסת מכשירים כאמור בתקנה 166.
          (ד)  אישור רשות הרישוי של רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה יהא בכתב, יוצמד לרשיון, ותקופת תוקפו לא תעלה על תקופת תוקפו של הרשיון שניתן מאת המדינה החברה.
          (ה)  רשות הרישוי רשאית שלא להכיר ברשיון או בהגדר שניתנו מאת מדינה חברה לאדם המחזיק ברשיון עובד טיס שניתן בישראל.

כדי לקבל ולידציה (Validation) שהיא מעין אישור לשימוש ברישיון זר בישראל ולהטיס מטוס ברישום ישראלי יש לעמוד בתנאים המופרטים בהמשך:
את הוולידציה נקבל לשימוש רק כרישיון טייס פרטי, ולא ניתן לעשות זאת לרישיון מסחרי / לשימוש כטייס מסחרי.

למשל במידה והינך בעל רישיון מסחרי אמריקאי, הוילידציה שתקבל תשמש בישראל אך ורק כטייס פרטי בישראל. כנ"ל גם הפוך, הוולידציה שמקבלים טייסים ישראלים בארה"ב יכולים לטוס שם (בארה"ב) כטייסים פרטיים בלבד.

התנאים לקבלת ולידציה (Validation), הם אותם התנאים להסבה ממש חוץ מהחובה לעשות כל מבחני התיאוריה (אך עדיין יש לקיים את מבחן 'חוקה'), ההיגיון שעומד בזה הוא שיש לך את הניסיון המעשי הדרוש לשמש כטייס פרטי בישאל וביצוע התיאוריה בחוקה היא  על מנת שהמבקש יידע ויבין את דיני התעופה בישראל ואת הכללים לטיסה, חשוב לא?!
*שימו לב - במידה והאישור פג תוקף לא ניתן לבקש להאריכו לתקופה נוספת ויש לעבור מבחן מעשי עם בוחן של רשות התעופה האזרחית ומבחן חוקה.
*יש לשים לב שהולידציה תקפה רק במידה והרישיון הזר תקף, במידה וקיבלת ולידציה והרישיון הזה אינן בתוקף מכל סיבה שהיא, אין לולידציה תוקף יותר ואין להשתמש בה.

הסבת רישיון זר לרישיון טייס ישראלי.

(אפשרי רק לרישיונות שניתנו על ידי מדינות שחברות בICAO)
על מנת להסב רישיון טיס זר לרישיון טייס ישראלי יש לעמוד במספר תנאים בסיסיים:

 • יש להציג אישור על העדר הרשעות פליליות מהמשטרה - כיום אפשר לתת לרת"א הסכמה להוציא עבורך לא צריך ללכת למשטרה בעצמך.

לנוחיותכם צירפנו קישור לטופס ששולחים לרתא כדי שזה יתבצע פשוט שם:

כתב הסכמה לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א-1981

 • אישור ביטחון חתום בידי קצין הביטחון של משרד התחבורה  - כפי שקבוע בסעיף 12א לתקנות הרישיונות.

לנוחיותכם צירפנו קישור לטופס שיש לשלוח:

טופס בקשה לאבחון ביטחוני עבור מועמדים למקצועות הטיס

את הבקשה לאבחון ביטחוני יש לשלוח לדוא"ל הייעודי לכך באגף הביטחון והסייבר של משרד התחבורה: [email protected]

(זה לוקח זמן, אז תעשו את זה כמה שיותר מוקדם בתחילת התהליך)

וגם..

 • יש לשלם אגרות לרשות התעופה האזרחית - מצורף לינק לבקשה להפקת אגרה מתאימה
 • יש לעשות המבחנים הנדרשים לקבל רישיון RT
 • יש לבצע את כל מבחני התיאוריה אשר נדרשים ברישיון המבוקש כאילו נעשה לראשונה בישראל
 • יש להציג יכולת הבנת השפה העברית (דיבור, הבנה, קריאה) ואנגלית תעופתית הטכנית המקובלת בתעופה
 • יש לעשות בדיקות רפואיות תעופתיות בישראל על ידי רופא תעופתי - ולהוציא תעודה רפואית בדרגה המתאימה לרישיון המבוקש

ועכשיו אחרי שאתם מבינים ויודעים מה התהליך - דעו לכם כי רתא דורשת שתגישו להם את הבקשה לפני שהתחלתם...

בבקשה ששולחים לרתא - יש להציג את הדברים הבאים:

 • רישיון זר תקף מהמדינה בה הונפק;
 • תעודה רפואית תקפה מהמדינה בה הונפקה;
 • יומן טיסות (לוג-בוק), אלקטרוני או פיזי, על מנת להוכיח עמידה בדרישות הניסיון לקבלת הרישיון המבוקש (תלוי ברישיון, למשל פרטי / מסחרי)

ובסיום כל התהליך וכדי לקבל את הרישיון, יש לעבור מבחן מעשי בטיסה עם בוחן רתא

הניסיון הדרוש לקבלת רישיון טייס פרטי עם הגדר אווירון למשל כולל את התנאים הבאים (סעיף 89 לתקנות הרישיונות):

89.    (א)  דרישות הנסיון המיזעריות לקבלת הגדר אוירון הן ארבעים שעות זמן טיסה שבוצעו באוירון במסגרת בית ספר להוראת טיס, או חמישים שעות זמן טיסה שבוצעו מחוץ למסגרת בית ספר כאמור, שבוצעו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון ומהן:
(1)   עשרים שעות הדרכה זוגית הכוללות –
א.     שלוש שעות בטיסת מכשירים;
ב.     שלוש שעות בטיסות ניווט;
ג.     שלוש שעות בלילה שבהן בוצעו לפחות עשר המראות ונחיתות מלאות בלילה;
ד.     ארבע שעות טיסה תוך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(2)   חמש עשרה שעות זמן טיסת יחיד הכוללות –
א.     טיסת ניווט יחיד אחת הנמשכת לפחות שעתיים וחצי עם שתי נחיתות בשדות תעופה המרוחקים לפחות שבעים וחמישה קילומטר זה מזה ומשדה ההמראה;
ב.     שלוש שעות בטיסות ניווט עם נחיתות בשדות תעופה שונים.
          (ב)  צבר המבקש את שעות טיסה הנדרשות כאמור בתקנת משנה (א) או חלקן תוך תקופה העולה על השנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה לרשיון – ייזקפו שעות אלה לחשבון זמן הטיסה הנדרש אם עבר המבקש קורס ריענון בן עשר שעות הדרכה לפחות, לשם קבלת רשיון טייס פרטי במסגרת בית ספר להוראת טיסה, בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון.

הניסיון הדרוש לקבלת רישיון טייס מסחרי עם הגדר אווירון למשל כולל את התנאים הבאים (סעיף 108 לתקנות הרישיונות):

108.  אלה דרישות הנסיון המזערי לקבלת הגדר אוירון:
(1)  מאתיים שעות טיסה כטייס, או מאה וחמישים שעות טיסה אם המבקש עבר קורס אימונים בבית ספר להוראת טיס, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון;
(2)  השעות המפורטות בפיסקה (1) לעיל יכללו -
א.     מאה שעות כטייס מפקד על כלי טיס ממונע ובהן לפחות -
1.     50 שעות על אוירון;
2.     50 שעות בטיסות ניווט, כל טיסה עם נחיתה בשדה המרוחק 100 ק"מ משדה ההמראה, ולפחות טיסת ניווט אחת עם שתי נחיתות וחניות מלאות בשדות תעופה המרוחקים 300 ק"מ אחד ממשנהו;
3.     חמש שעות טיסת לילה ומהן עשר המראות ונחיתות.
ב.     חמישים שעות הדרכה בטיסה שניתנו על ידי מדריך טיס מוסמך ובהן -
1.     15 שעות הדרכת טיסה שבוצעו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה באוירונים מאותה קבוצה שלגביה מבוקש ההגדר;
2.     10 שעות הדרכה על אוירון אשר לו כן-נסע מתקפל, מדחף בעל פסיעה משתנית ומדפים מתקפלים, או אוירון מקבוצה ב' או ג'; לא הוכיח המבקש את שעות ההדרכה כאמור, הוא לא יהיה זכאי להטיס אוירון כאמור אלא אם יוכיח את שעות ההדרכה כאמור;
3.     עשר שעות זמן מכשירים ובהן לא יותר מחמש שעות במדמה טיסה.

ועכשיו קצת עלויות...

על מנת להסב רישיון אירופאי / אמריקאי לרישיון ישראלי יש יש גם עלויות, אז בואו ננסה לפרט אותן:
 • לעמוד בכל מבחני התיאוריה לפי סוג הרישיון בהתאמה - פרטי / מסחרי / מכשירים (בדיוק כפי שעושה כל טייס שהוציא הרישיונות בארץ) יעלה לנו לשלם את האגרות..
 • נצטרך לשלם אגרות על המבחנים העיוניים בחישוב הבא: 350*8 = 2,800 ש"ח
 • נטצרך לשלם אגרה לתעופה רפואית למסחרי / פרטי סך של: כ-220 ש"ח
 • וגם נשלם לרופא התעופתי על הבדיקה סך של: כ-400 ש"ח
 • ואז נוכל לקבל את התעודה הרפואית המתאימה לסוג הרישיון המבוקש.
 • על המבחן המעשי באוויר נצטרך לשלם לרתא אגרה בסך של: כ-2,600 ש"ח.
 • וכמובן שלא נעלה לאוויר בלי להכיר את הארץ, את התעבורה האווירית בישראל, את שדות התעופה ואת כללי הנייוט וכד' (מומלץ לבצע לפחות 5 שעות שבאוויר עם מדריך מוסמך ועל זה נשלם סך של: כ-5,500 ש"ח.
 • על ביצוע המבחן המעשי באוויר (שני חלקים) נצטרך לשלם בעצמנו על זמן הטיסה לבית הספר ממנו נשכור את המטוס, צריך לקחת בחשבון, כ- 2.5 שעות טיסה וזה יעלה לנו בערך: 2,750 ש"ח.

לסיכום עלות הסבה מינימאלית: כ-15,000 ש"ח ללא עלות הרשמה למוסד ללימוד תיאוריה לחומר העיוני הישראלי (עלות מוערכת של 5,000 ש"ח נוספים)

ובסך הכל: 20,000 שח להסבה של רישיון זר לרישיון ישראלי.

אנחנו כאן

תרגישו חופשי לשאול כל שאלה, אל תישארו ללא תשובות!

הזן שם
הזן מספר טלפון (10 תווים)
הזן אימייל
הזן הודעתך

המשרד שלנו

 • כתובת: שדה התעופה הרצליה
 • טלפון: 03-5080005, 03-5080040
 • אימייל: [email protected]

שעות פעילות

 • ראשון - חמישי: 07:00-19:00
 • שישי - שבת: 08:00-19:00