שימוש ביומן טיסות אישי ממוחשב

שימוש ביומן טיסות אישי ממוחשב

שימוש ביומן טיסות (לוג בוק) ממוחשב מדיניות רת"א
 

רקע
ניהול יומן טיסות אישי, כמוגדר בתקנה 39 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א 1981- (להלן – "התקנות"), נדרש על מנת לקבוע האם טייס, או טייס מתלמד, מקיים את תנאי הסף הנדרשים לטיסת יחיד/מפקד, לשימוש בזכויות רישיון, להוספת הגדר או להוצאת רישיון.
התקנות העוסקות ברישום שעות הטיסה נועדו לשתי מטרות:

1. ניהול רישום השעות (תקנות 37 (ו), 39 לתקנות) – חובת רישום מבחן רמה ביומן הטיסות האישי, כיצד ואילו שעות תרשמנה ותוכרנה במניין הדרוש לקבלת רישיון ו/או הגדר.
95 (ב), 103 (ג)( 2)(ג), ,80 ,( 73 (א)( 5 , 2. אישור על זמן הדרכה או מעבר מבחן (תקנות 37 (ו), 39
185 ה.(ב) לתקנות) – התקנות מתייחסות לנושאים הבאים: מבחן רמה, , 104 (א), 114 (ב), 144 אישור זמן הדרכה, תנאים לאישור טיסת יחיד ראשונה (טייס מתלמד), הפניה למבחן מעשי לרישיון טייס פרטי, הפניה למבחן מעשי לרישיון טייס מסחרי, זכאות לשמש כטייס מפקד (אווירון זעיר דו מושבי המוביל נוסע, כלי טיס הגורר דאון), תוספת הגדר (אווירון זעיר מאותה קבוצה).
אישור ביומן הטיסות האישי על ידי מדריך או בוחן מהווה ראייה לכאורה לעמידה בתנאים המאפשרים חידוש, או שימוש בזכויות, ברישיון או בהגדר. בשנים האחרונות נוספו פתרונות אלקטרוניים לרישום וניהול שעות טיסה, ובהם: יומן טיסות אישי ממוחשב (להלן – "יומן אלקטרוני"). למרות שהיומנים האלקטרונים מאפשרים ניהול ורישום שעות הטיסה באופן קל וידידותי יותר למשתמש, רובם עדיין אינם מציעים פתרון מספק בנושא החתימה הנדרשת על פי התקנות לצורך אישור מתן הדרכה או אישור מעבר מבחן.
רשות התעופה האזרחית (להלן – "רת"א") פועלת לתקן את התקנות כך שיתאפשר שימוש ביומן אלקטרוני.

ההסדר המוצע על ידי רתא
הואיל וברוב היומנים האלקטרונים לא מתאפשרת חתימה כאמור, והואיל ורת"א מעריכה כי השימוש ביומן אלקטרוני יאפשר לבעל היומן האלקטרוני (להלן – "בעל היומן") ניהול פשוט וטוב יותר של המעקב אחר שעות הטיסה וישפר אותו, רת"א מודיעה על ההסדר הבא עד לתיקון התקנות כאמור–
1. רת"א תאפשר שימוש ביומנים אלקטרונים חלף יומני הטיסות האישיים הקשיחים;
2. רת"א לא תאכוף את חובת החתימה או האישור ביומן אלקטרוני;
3. מדיניות זו אינה גורעת מאחריותו של בעל היומן לרשום בו את כל הפרטים הנדרשים על פי תקנה 39 לתקנות;
4. בכל מקום בו נדרשים בתקנות חתימה או אישור בכתב של מדריך או בוחן ביומן הטיסות האישי, ירשום בעל היומן את פרטי המדריך או הבוחן - שם ומספר רישיון הטיס;
5. בדרישה להצגת יומן הטיסות האישי, או חלק ממנו, כמוגדר בתקנה 40 לתקנות, יעביר בעל היומן תדפיס של היומן בצרוף חתימתו המאשרת את אמיתות הנתונים על גבי כל אחד מדפי התדפיס.
יודגש כי ההסדר האמור לעיל אינו פוטר את המדריך או הבוחן מהחובה להעברת הטפסים המתאימים אל אגף רישוי עובדי טיס לאחר ביצוע מבחן מעשי לרישיון או הגדר, מבחן רמה תקופתי, מבחן לחידוש זכויות או מבחן לחידוש מכשירים.